|
ចេញរហ័ស

ត្រូវការ​ជំនួយ?

ខ្ញុំត្រូវការជំនួយក្នុងការបង់ថ្លៃជួល

ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការបង់ថ្លៃជួល BeyondHousing មានកម្មវិធីដែលអាចជួយអ្នកបាន។ ជំនួយអាចរកបានសម្រាប់អ្នកជួលក្នុងការជួលឯកជន និងនៅក្នុងលំនៅដ្ឋានសាធារណៈ និងសហគមន៍។

ទទួល​ជំនួយ

ទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម ឬសួរសំណួរណាមួយដោយទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។