|
ਤੇਜ਼ ਨਿਕਾਸ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

VPF ਮਿਸ਼ੇਲ ਸ਼ਾਇਰ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਵਾਲਨ, ਬਰਾਡਫੋਰਡ ਅਤੇ ਸੇਮੌਰ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 7 ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਘਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸ਼ਾਇਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਬਿਓਂਡਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫੰਡ (VPF) ਵਿਚਕਾਰ $3.1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਸ਼ਾਇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2041 ਤੱਕ 190.32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹੋਰ ਅਤਿਅੰਤ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ।

ਫੰਡਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ:

ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਰਕਾਰ - ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫੰਡ

ਬਿਲਡਰ:

ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰਜ਼, ਮੈਟ੍ਰਿਕਨ